شاخ تپه تهران

در غرب زمین های زراعت جنوب یوسف اباد و در دامنه شرقی كوه آق داغ بر آمدگی صخره ای مرتفعی به اسم شاخ تپه جلب نظر می كند . ظاهرا این تپه در مابین زمین های كشاورزی شخصی قرار دارد. شاخ تپه با ارتفاعی در حدود ۱۰ متر از شمال و شرق به زمین های خشک و زیر كشت کشاورزی و سپس چندین واحد تولیدی و از جنوب و غرب به دامنه های كوهستانی آق داغ محدود می شود. در حال حاضر زمین های کناری شاخ تپه خشک بوده و در منطقه شرقی و شمال شرقی آن چندین گودال و یك محوطه پست نسبت به زمین های پیرامون وجود دارد .

نزدیك ترین واحد صنعتی به شاخ تپه جوجه كشی ساكت در شمال این محوطه قدیمی می باشد. شاخ تپه از نظر ساختار حاوی سنگ های آذرین درونی در قسمت شمالی و باقیمانده معماری اجری در نیمه جنوبی است . به نظر می رسد قسمت جنوبی نیز زیر ساختی سنگی داشته باشد . به هر حال با توجه به برون زد سنگ های درونی و باقیمانده اجری و سكونتی می توان از نظر ظاهر تپه را به دو قسمت متمایز تقسیم كرد.وضعیت قسمت شمالی به شکل قطعات سنگ های حجیم لایه لایه بوده و اثار فرسایش و خرد شدگی در اثر عوامل ویرانگر محیطی همانند دما و بارش و به طور كلی تغییرات اب و هوایی در آن نمایان است. پراكندگی تکه سنگ ها محدود به ناحیه شمالی نیست و در باقی بخش ها ی تپه نیز تكه سنگ های متعددی را می بینیم.

در راس و دامنه های تپه باقیمانده کاوش های غیر قانونی به شکل گودال هایی با عمق های متفاوت وجود دارد. شاخص ترین کار تخریبی در جنوب و غرب تپه صورت گرفته است. در بخش غربی حفره عظیمی بر پیکره تپه حفر كرده اند. در این بخش اثار خشت هایی كه در اثر حفاری های قاچاق ظاهری نامنظم دارند ، دیده می شود. ضلع جنوبی تپه در اثر خاك برداری های غیر قانونی و تاثیر عوامل فرسایش به شکل دیواره ای قائم در امده و بقایای قسمت های فروریخته در برابر دیواره به شکل خاكریز انباشته شده است.

با توجه به باقیمانده معماری جنوب غربی شاخ تپه می توان احتمال داد كه در این مکان برجی مربوط به یك قلعه وجود داشت . شاخ تپه به لحاظ موقعیت از یك سو پشت به كوه آق داغ دارد و از جهت دیگر مشرف به دشت و زمین های زراعت است . این قبیل خصوصیت های محیطی و استفاده از پیامدهای طبیعی زمین برای سازندگان قلعه یا سكونت گاه های باستانی شاخ تپه عواملی تعیین كننده به شمار می رفت. اینچنین مشخصه هایی را می توان در محوطه های دیگری چون آق تپه در روستای شش نیز سراغ گرفت.

مدارك سفالی شاخ تپه به سه گروه عمده سفال های نخودی ،‌قرمز و لعاب دار تقسیم می شود. سفال های نخودی و قرمز با خمیره و پوشش نخودی یا قرمز رنگ در برگیرنده انواع ظریف و نیمه خشن با شاموت ماسه بادی و ماسه نرم می باشد. شكل ظروف عبارت است از كاسه های كوچك و بزرگ ، تنگ و خمره . لبه ظروف نخودی معمولا با سطحی تخت یا محدب به بیرون برگشته و گاهی در امتداد بدنه می باشد. علاوه بر انواع ساده از نظر آراستن نمونه هایی منقش به نقش های كنده ، افزوده ، قالب زده و فشاری به شکل خط های مواج ، قوسی ، افقی ،منقطع و تركیبی هستند. سفال های نخودی عموما چرخ ساز و پخت آن ها كامل است.

گروه دیگر سفال های شاخ تپه را قطعات لعابدرا با خمیره نخودی و لعاب هایی به رنگ سبز و آبی تشكیل می دهد. سفال های لعاب دار كه به گروه ظروف ظریف با شاموت ماسه بادی تعلق دارند از آگاهی و مهارت سفال گران محلی در فنون ساخت سفال های لعاب دار و وجود كار گاه ها یا مراكز وارداتی این ظروف در محدوده یوسف اباد حكایت می كند. بر این اساس به نظر می رسد شاخ تپه سكونت گاهی از دور ه اسلامی است و قدمت آن احتمالا به عصر سلجوقی بر می گردد.

 

آدرس شاخ تپه تهران

تهران،جنوب یوسف اباد، شرق كوه آق داغ

ارسال دیدگاه برای شاخ تپه تهران

تمامی حقوق این وب سایت برای تهران هفت محفوظ است.