مسجد جامع رجبعلي تهران

مسجد جامع رجبعلي تهران در خيابان ۱۵ خرداد در گذر قديمي درخونگاه واقع گرديده و از آثار دوره قاجاريه است که در دوره اخير، متحمل تغييرات وتبديلات بسيار گرديده است . اين بنا در اصل در ميان مجموعه اي مشتمل بر مسجد، تکيه و مدرسه قرار داشته و داراي صحن نسبتا وسيع، شبستان تابستاني و زمستاني، ايوان و مدرس زيبايي بوده که متأسفانه اکنون تنها بخشي از شبستان زمستاني و ايوان آن باقي مانده و بخش هاي ديگر تجديد ساختمان گرديده يا به بناهاي تجاري و مسکوني تبديل شده است . ايوان و شبستان قديمي مسجد نيز آسيب ديده است و احتياج به تعميرات و بازسازي دارد . اين بخش داراي تزيينات کاشي و کتيبه هاي متعدد است . ايوان رفيع مسجد داراي طاقنماهاي جانبي، تزيينات کاشي و کتيبه اي سرتاسري است . در وسط دايره کاشي ايوان، نام استادکار و تاريخ اتمام تزيينات، “عمل کمترين استاد محمد قلي شيرازي سنه ۱۲۶۲” ثبت گرديده است . بخش هايي از کاشيکاري ايوان فروريخته است . در پشت ايوان مذکور، شبستان قديمي مسجد با محراب و تزيينات کاشي قرار گوفته است .

اين شبستان توسط جرزهاي آجري و پوشش طاق و گنبد مسقف شده است . بخشي از اين شبستان، در دوره هاي جديدتر فرو ريخته که به جاي آن شبستاني با مصالح و شيوه جديد ساخته اند . اين دو بخش توسط در آهني به يکديگر مرتبط مي شود . در اطراف محراب و ديواره هاي شبستان، کتيبه هاي قرآني بر کاشي نوشته اند که مرتبط به دوره قاجاريه است . همچنين بر بخشي از بدنه شبستان، اسامي مقدس را با کاشي و به صورت تزييني نگاشته اند . پوشش محراب، مزين به مقرنس کاري است . طاقنماهاي اطراف صحن، مزين به کاشيکاري است و بر قسمت قديمي و اصلي آن، کاشيکاري هايي از دوره قاجار مورخ ۱۲۶۰ه-. ق نصب شده است . به جاي شبستان تابستاني مسجد، بناي آجري در ۳ طبقه ساخته اند که طبقه زيرين به تجاري، طبقه همکف به زينبيه و طبقه سوم به مسکوني تبديل شده است . بنا داراي دو ورودي اصلي و فرعي است . ورودي فرعي، به صحن و ورودي اصلي، به شبستان مسجد باز مي شود . سردر ورودي اخير داراي کتيبه اي مورخ ۱۳۵۲ است . به جاي مدرسه و تکيه قديمي، بناهاي تجاري ساخته اند . اين بنا به شماره ۴۱۴ به ثبت تاريخي رسيده است.

jame-1 jame-2

آدرس مسجد جامع رجبعلي تهران

تهران- خيابان 15 خرداد - گذر قديمي درخونگاه

ارسال دیدگاه برای مسجد جامع رجبعلي تهران

تمامی حقوق این وب سایت برای تهران هفت محفوظ است.